فیلتر های اعمال شده حذف فیلترها

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

استان

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

شهر

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
 • صنایع غذایی ارتا

  نوع واحد : خصوصی
  موقعیت : آذربایجان شرقی
  نام مدیر : پژمان
  تلفن : 5456456
  زمینه سرمایه گذاری : برنامه نویسی
 • صنایع غذایی ارتا

  نوع واحد : خصوصی
  موقعیت : آذربایجان شرقی
  نام مدیر : پژمان
  تلفن : 5456456
  زمینه سرمایه گذاری : برنامه نویسی
 • صنایع غذایی ارتا

  نوع واحد : خصوصی
  موقعیت : آذربایجان شرقی
  نام مدیر : پژمان
  تلفن : 5456456
  زمینه سرمایه گذاری : برنامه نویسی
 • صنایع غذایی ارتا

  نوع واحد : خصوصی
  موقعیت : آذربایجان شرقی
  نام مدیر : پژمان
  تلفن : 5456456
  زمینه سرمایه گذاری : برنامه نویسی
 • صنایع غذایی ارتا

  نوع واحد : خصوصی
  موقعیت : آذربایجان شرقی
  نام مدیر : پژمان
  تلفن : 5456456
  زمینه سرمایه گذاری : برنامه نویسی
 • صنایع غذایی ارتا

  نوع واحد : خصوصی
  موقعیت : آذربایجان شرقی
  نام مدیر : پژمان
  تلفن : 5456456
  زمینه سرمایه گذاری : برنامه نویسی